Partneret

Partnerët e shoqërisë “Erpa Invest” janë investitorë të ndryshëm me eksperiencë shumë vjecare në secilën nga fushat e investimit që shoqëria operon aktualisht apo synon të zgjerohet në të ardhmen.  

Përfshirja e një grupi të gjerë investitorësh, kompleton më së miri profilin e “Erpa Invest”  duke sjellë në këtë mënyre njohuritë dhe përvojat e tyre në rritjen dhe zhvillimin e aktivitetit në Shqipëri.


 

Përgjegjësia sociale

Erpa Invest​ e konsideron Përgjegjësinë Sociale të Korporatës si pjesë të natyrshme të biznesit që kryen dhe si çelësin për të arritur sukses dhe qëndrueshmëri në aktivitetin e saj. Angazhimi ynë për integritet shprehet në kodin tonë të sjelljes, i cili përcakton qartë pritshmërinë nga punonjësit tanë dhe të partnerëve tanë në biznes.

Erpa Invest  është e vetëdijshme për përgjegjësitë e saj ndaj komunitetit në zonat e projekteve dhe do të shkojë përtej aktivitetit bazë të biznesit të saj, për të ruajtur mjedisin  në të tashmen dhe në të ardhmen dhe për të kontribuar pozitivisht në standardet e jetesës së komunitetit lokal.